Publikační výstupy spojené s projektem

2015

 • J. Hrdina, Liber summarum bernarum Nove civitatis Pragensis. Příjmy a výdaje Nového Města pražského v letech 1411-1418, PSH 43, 2015, (v tisku).
 • V. Ledvinka, Archivní rukopis č. 3565 a Sixtové z Ottersdorfu, PSH 43, 2015, (v tisku).
 • L. Sulitková, Obnovy městské rady v královském městě Brně na přelomu 17. a 18. století – doznívání tradice, in: R. Červená (red.), Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové, Brno 2015, s. 333–350; ISBN 978-80-86736-40-2.

2014

 • H. Jordánková – L. Sulitková, Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010), Brno 2014; ISBN 978-80-86736-37-2.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna, Studie o rukopisech 44, 2014, s. 271–287; ISSN 0585-5691.
 • P. Rak, Správa města Kadaně v letech 1465-1620, Praha – Ústí nad Labem 2014; ISBN 978-80-7414-643-5; 978-80-88013-05-1.
 • L. Sulitková, K metodologickým otázkám studia erbovních mešťanů, in: Litteris ac moribus imbutus. Studia Historica Tyrnaviensia XVI, Trnava 2014, s. 319–337;ISBN 978-83-7490-690-6.

2013

 • H. Jordánková – L. Sulitková, Die Historiographie Zu den mährischen königlichen Städten in Mittelalter und Früher Neuzeit und die Editionen städtischen Schriftguts, Documenta Pragensia 32/1, 2013, s. 165–249; ISBN 978-80-86852-57-7.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Historiografie ve vztahu k moravským královským městům ve středověku a raném novověku a edice městských písemností, BDM 26, 2013, s. 297–348; ISSN 0524-689X; ISBN 978-80-86736-35-8.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Nobilitovaný městský písař a jeho společenská prestiž, Studia historica Brunensia 60, 2013, 1-2, s. 229–239; ISBN 978-80-210-7685-3.

2012

 • M. Myšička, Kontakty města Mostu se Saskem a Lužicí při stavbě kostela Nanebevzetí Panny Marie (1517-1519), in: Bohemia – Saxonia. Vybrané otázky dějin českých zemí a Saska a jejich prameny v archivech obou zemí, Pelhřimov 2011, s. 83–104.
 • M. Myšička, Sfragistika kadaňských cechů, in: Comotovia 2011. Sborník příspěvků z konference věnované 420. výročí chomutovského povstání z 15. července 1591 (1591-2011), Chomutov 2012, s. 100–116; ISBN:978-80-86971-43-8.

2011

 • M. Hrubá, Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku, Praha 2011; ISBN 978-80-257-0439-4.
 • M. Hrubá, K proměně významu jednoho z právních termínů magdeburského městského práva, in: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha 2011 s. 221–226; ISBN 978-80-246-1925-5.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Odraz Bočkajova povstání v pramenech městské provenience (na příkladu Brna), HOP 3, č. 1, 2011, s. 29-46; ISSN 1804-1132.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Italové ve městech jižní Moravy v raném novověku (Přehled stavu výzkumu), in: "Morava jako zrcadlo Evropy" – Etnické menšiny na Moravě do roku 1918.XXXI. Mikulovské sympoziu 2010, Brno 2011, s. 181–189; ISBN 978-80-86931-66-1.
 • J. Mendelová (ed.), Knihy měšťanských práv na Novém městě pražském 1518–1581, Libri civitatis V., Praha – Ústí nad Labem 2011; ISBN 978-80-87271-36-0.
 • J. Mendelová (ed.), Knihy měšťanských práv na Novém městě pražském 1582–1657, Libri civitatis VI., Praha – Ústí nad Labem 2011; ISBN 978-80-87271-60-5.
 • M. Myšička, Katalog pečetí lounských cechů, in: Poohří 1. Sídla – Správa – Společnost. Sborník z konference konané v Lounech 13.–14. května 2010, Louny 2011, s. 114–129; ISBN 978-80-905007-0-9.

2010

 • M. Hrubá, Peníze v životě měšťanek předbělohorského období, Theatrum historiae 6,  2010, s. 263–283; ISSN 1802-2502.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Možnosti edičního zpřístupnění brněnských finančníchknih, in: Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih, Ústecký sborník historický, Supplementum 1, Ústí nad Labem 2010, s. 177–185; ISSN 0231-9349; ISBN 978-80-7414-230-7.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Nobilitace – předpoklad pro úřední kariéru brněnského rychtáře předbělohorské doby?, in: J. Čermáková – R. Červená – H. Jordánková – I. Loskotová – J. Šibíčková (edd.), A vůbec... Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám, Brno 2010, s. 92–111; ISBN 978-80-86736-18-1.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Archiv města Brna v retrospektivě1929–1994, in: J. Čermáková – R. Červená – H. Jordánková – L. Sulitková (edd.), Městské archivy a městští archiváři, Brno 2010, s. 25–59; ISBN 978-80-86736-20-4
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Brno, 2. díl. Historická předměstí a Staré Brno, Praha – Litomyšl 2010; ISBN 978-80-7185-916-1.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Spory o čest v českých a moravských městech raného novověku. Sonda do pramenů královského města Brna a města Krupka v Čechách, in: T. Borovský – D. Janiš – M. Malaníkova a kol., Spory o čest ve středověku a raném novověku,  Brno 2010, s. 171–185; ISBN 978-80-86488-74-5.
 • J. Mareš, Soudní knihy středověkých měst v ediční praxi – minulost s budoucností?, Ústecký sborník historický, Supplementum 1, Ústí nad Labem 2010, s. 253–259; ISSN 0231-9349; ISBN 978-80-7414-230-7.
 • L. Sulitková, Stav a perspektivy vydávání městských knih v českých zemích (středověk a raný novověk), Ústecký sborník historický, Supplementum 1, Ústí nad Labem 2010, s. 27–38; ISSN 0231-9349; ISBN 978-80-7414-230-7.
 • L. Sulitková, Pozdně středověké město a různé formy komunikace v praxi městského soudu (na příkladu Brna), in: Středověké město jako miesto stretnutí a komunikácie, Bratislava 2010, s. 79–82; ISBN 978-80-970302-1-6.

2009

 • I. Ebelová, Mezi husitstvím a luteránstvím 14361526, in: Dějiny Jihlavy, Praha 2009, s. 183–218; ISBN 978-80-7106-551-7.
 • M. Hrubá, Víno a vinice v pozůstalostních pramenech předbělohorských českých měst, in: J. Kilián (ed.), Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku, s. 87–92; ISBN 978-80-903899-6-0.
 • H. Jordánková – L. Sulitková, Záliba v „trpkém  moku“ – benefit pro městskou pokladnu (na příkladu Brna v raném novověku), J. Kilián (ed.), Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku, s. 191–203; ISBN 978-80-903899-6-0.
 • H. Jordánková – L. Sulitková,  Příběh jednoho brněnského nobilitovaného měšťana (aneb není malíř jako malíř), in: H. Ambrožová – B. Chocholáč a kol. (edd.), Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno 2009, s. 791–809; ISBN:978-80-86488-57-8.
 • L. Sulitková,  Porovnání výsadních práv českých a slovenských měst ve 13. století, In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12, Trnava 2009, s. 125–134; ISBN 978-80-89175-34-5.
 • L. Sulitková,  Soupisy výsadních listin pro Brno v Archivu města Brna do roku 1411 a jejich konfirmace, BDM 22, 2009, s. 43–71; ISSN 0524-689X; ISBN 978-80-86736-15-0.
 • J. Kilián (ed.), Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku, Mělník 2009, ISBN 978-80-903899-6-0.
 • J. Mareš, Císař Zikmund, lounské povětří a pohusitské restituce, Porta Bohemica 5, 2009, s. 117–134; ISSN 1213-6557; ISBN 978-80-86971-88-9.
 • M. Myšička, Katalog pečetí žateckých cechů, Porta Bohemica 5, 2009, s. 176–191; ISSN 1213-6557; ISBN 978-80-86971-88-9.
Libri civitatis I. Libri civitatis II. Libri civitatis III.

Libri civitatis VI. Libri civitatis VII. Libri civitatis VIII.

 

Libri civitatis IV. Libri civitatis V. Libri civitatis VI.

Libri civitatis X.    
   

 

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator