Ediční řada Libri civitatis

Vědecká redaktorka: Ediční řada Libri civitatis je zaměřena na vydávání nejstarších a nejvýznamnějších rukopisů městských knihy dochovaných v českých a moravských archivech. Cílem ediční řady je tyto významné dokumenty zprostředkovat badatelům s doprovodným kritickým aparátem, včetně komentářů k jazykové stránce rukopisů. Zpřístupňovány jsou však také městské knihy, v jejichž případě vyžaduje charakter zápisů odlišný přístup. Jedná se např. o knihy měšťanských práv, u nichž je jako vhodnější forma využito regestových záznamů zprostředkovaných badatelům formou přehledných tabulek. Rámcově jsou jednotlivé svazky ediční řady členěny následujícím způsobem a metodologicky se opírají o níže uvedenou literaturu:

  1. Úvodní historická studie
  2. Formální popis (diplomaticko – paleografický rozbor dokumentu)
  3. Jazykový rozbor (zejm. s ohledem na vývoj jazyka)
  4. Studie k obsahové části dokumentu 
  5. Podrobná ediční poznámka
  6. Edice dokumentu s kritickým aparátem
  7. Bibliografie
  8. Cizojazyčné resumé (anglické, německé)
  9. Rejstříky – jmenný, místní, věcný

Ediční práce přihlíží k charakteru rukopisu, k době jeho vzniku a jazyku, kterým je psán. Vychází z edičních zásad, viz: 

I. ŠŤOVÍČEK A KOL, Zásady pro vydávání historických pramenů od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.
J. SCHULTZE, Richtlinien für äussere Textgestalgung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichte 1962, Jhg. 98, s. 1-11.
M. THUMSER, Verfahrensweisen bei der Edition deutschsprachiger Geshichtsquellen (13.–16. Jahrhundert), s. 13–34, in: Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14.–16. Jahrhundert), Hrsg. Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Dieter Heckmann. Toruń 2001.

Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456

LIBRI CIVITATIS X.
Tomáš Klír (edd.) a kol.
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2017
ISBN:  978-80-7414-943-6, 978-80-88013-13-6

„Prameny, jež tato edice zpřístupňuje, lze považovat též za mimořádné. Jedná se o dvě informačně bohaté písemnosti pořízené městskou kanceláří za účelem výběru chebské zemské berně v období po husitských válkách, a to berního rejstříku z roku 1438 a oceňovací berní knihy z roku 1456. Oba tyto prameny dokládají způsob výběru zemské berně a zároveň detailně popisují zdaňovaný chebský venkov. Chebské prameny finanční povahy, ač dochované fragmentárně, podle dosavadních badatelských výsledků svědčí jednoznačně o provázanosti zemské berně s městskými financemi a městskou berní. Předložená edice je tedy důležitým krokem k poznání tohoto unikátního systému, který byl důležitou součástí fungování Chebska, a to v překotné pohusitské době, kdy se snažilo o udržení autonomie a obnovení těsnějších vazeb k říši.“ (z předmluvy doc. Michaely Hrubé).

Registra památná města Sušice 1550–1628

LIBRI CIVITATIS IX.
Jan Lhoták (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, Univerzita Karlova 2016
ISBN:  978-80-7414-943-6, 978-80-88013-13-6, 978-80-7308-655-8

„Sušická pamětnice připravená k edici Janem Lhotákem je svědectvím o zajímavém období v dějinách města a může být i důležitým pramenem pro poznání vývoje českých královských měst obecně či v komparaci. Pamětní knihy jsou totiž jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací, které lze k období, jež Zikmund Winter nazval „zlatou dobou českých měst“, pro výzkum využít. Význam detailní analýzy této městské písemnosti pro samotnou Sušici pak podtrhuje i fakt, že s ohledem na její oddělení od původního archivního fondu dlouhou dobu unikala pozornosti badatelů.“ (z předmluvy doc. Michaely Hrubé).

iber inquilinorum Nového Města pražského 1585/1586 (2)

LIBRI CIVITATIS VIII.
Jaroslava Mendelová (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2016
ISBN:  978-80-7414-943-6, 978-80-88013-13-6

Editovaný rukopis je dosud blíže neprobádaným soupisem obyvatel Nového Města pražského z přelomu let 1585 až 1586, který byl reakcí novoměstské městské rady na usnesení zemského sněmu z počátku roku 1585. To i přes protesty pražských měst zopakovalo již dřívější povinnost nepřijímat a nenajímat čeleď, která se neprokáže dokladem od své vrchnosti. Snaha městských rad o uvolnění těchto pravidel, zejména s ohledem na nutnost najímat např. velké množství sezonních dělníků pro městské hospodářství nenahraditelných, ukazuje tendenci k otvírání městského prostředí, které poskytovalo dostatek pracovních příležitostí příchozím migrantům. Editovaný soupis je toho zjevným dokladem. Jde o další z pramenů, který vedle dochovaných a v této ediční řadě již zpřístupněných knih městského práva Starého i Nového Města pražského dokládá důležitý fenomén spojený s raně novověkým městem, kterým byla migrace. Jde o fenomén, jehož význam v dějinách měst již zahraniční a částečně též domácí historiografie postřehla. Fenomén, který je spojen s proměnou raně novověkých měst a potřebou nového definování městského výzkumu, který by měl na rozdíl od domácí tradice obsáhnout krom plnoprávného měšťanstva ve větší míře i ostatní neplnoprávné obyvatelstvo. Předloženou edici soupisu novoměstských obyvatel je z tohoto pohledu nutné uvítat jako další podnět, který může zájem badatelů posunout tímto směrem. (z předmluvy doc. Michaely Hrubé).

Pamětní kniha města Pacova

LIBRI CIVITATIS VII.
Pavel Holub (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2015
ISBN:  978-80-7414-943-6, 978-80-88013-13-6

„Pacovská městská kniha, kterou badatelům i zájemcům o historii tato edice v plném rozsahu přináší, reprezentuje v podstatě typickou písemnost vrchnostenského města, proto je zajímavá a může být využitelná nejen k poznání dějin samotného Pacova, ale i pro další komparaci. Proto se také stala předmětem zájmu již v minulosti, jak ukazuje úvodní kapitola kritického aparátu edice.“ (z předmluvy doc. Michaely Hrubé)

Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1582 - 1657

LIBRI CIVITATIS VI.
Jaroslava Mendlová (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2012
ISBN: 978-80-87271-60-5, 978-80-87271-60-5

"Šestý svazek ediční řady Libri civitatis navazuje na předcházející svazek pátýa zpřístupňuje knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském, tentokrát z dlouhého rozmezí mezi lety 1582-1657. Opět se jedná o edici rukopisů, které jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Editorka PhDr. Jaroslava Mendelová stejně jako v předcházejícím svazku připravila i úvodní studii a doprovodný aparát. Badatelům se do rukou dostávají cenné informace o pohybu a proměnách obyvatel významné součásti pražské aglomerace ve vzrušené době první poloviny 17. století." (z předmluvy doc. Michaely Hrubé).

Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518 - 1581

LIBRI CIVITATIS V.
Jaroslava Mendlová (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2011
ISBN 978-80-87271-36-0

Obsahem tohoto svazku je regestář zápisů o přijímání nových měšťanů, respektive o udělení a přijetí měšťanského práva, které jsou obsaženy v nejstarších knihách měšťanských práv Nového Města pražského. Jedná se o zápisy ze čtyř městských úředních knih, uložených ve Sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy pod čísly 554 až 557 (1. svazek regestáře). Tyto zápisy pocházejí z časového rozmezí 1518–1582 (1582, 1593).

Kniha soudní a pamětní města Ústí nad Labem 1438-1514

LIBRI CIVITATIS IV.
B. Kocánová, M. Hrubá a Jan Mareš a kol. (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, v tisku
Nejstarší dochovaná kniha královského města Ústí nad Labem, která je důležitým svědectvím o vývoji města na přelomu 15. a 16. století.

Městská kniha Litoměřic (1341)–1562

LIBRI CIVITATIS III.
Barbora Kocánková, Jindřich Tomas (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, 2006
ISBN 80-7044-736-2

Městská kniha Litoměřic (1341) – 1562 v kontextu písemností městské kanceláře. Třetí ze svazku Libri Civitatis přináší edici nejstarší městské knihy významného královského města Litoměřic. Tato městská kniha je zároveň i třetí nejstarší dochovanou knihou v Čechách.

Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

LIBRI CIVITATIS II.
Martin Myšička (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006
ISBN 80-7044-621-8

Edice městské knihy, která je uložena ve Státním oblastním archivu Litoměřice – Státním okresním archivu Most. Její rozsah je 168 folií, má původní restaurovanou vazbu a je psána na papíru. Jazykem knihy je němčina. Jedná se unikátní pramen k výstavbě nového pozdně gotického děkanského kostela, který byl budován po velkém požáru Mostu v roce 1515. Zápisy obsahují jednak informace o odpustkových sbírkách, které byly organizovány po českých zemích, v Sasku a Slezsku, dále o vlastním průběhu stavby. Tento pramen poskytuje výjimečné informace k církevní mapě Čech těsně před vypuknutím luterské reformace a je též zajímavým svědectvím o vzniku stavby kostela - o stavebních řemeslech, mzdách stavebních mistrů a tovaryšů či cenách stavebního materiálu.

Pamětní kniha České Lípy 1461–1722

LIBRI CIVITATIS I
Ivana Ebelová a kol.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005
ISBN 80-7044-320-X

První svazek specializované ediční řady přináší edici nejstarší městské knihy severočeského města Česká Lípa. Rozsah knihy je 122 folií, je psána na papíru a má novou vazbu z roku 1970. Rukopis obsahuje 1475 zápisů, jazykově většinou německých. Jde o velmi důležitý pramen, jenž přináší podstatný díl veškerých poznatků o počátečním vývoji poddanského města, které má v rámci regionu velký význam.

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator